Referenties

2009/2010 Opdrachtgever ProRail Spoorontwikkeling: procesmanagement

Zuidas“Kom onder leiding van Rijksvertegenwoordiger Oosterwijk en – later – van den Berg in samenwerking met Gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat tot een Feitenrapportage + advies over de haalbaarheid van een ‘dokmodel’ voor de Amsterdamse Zuidas. " Voor ProRail is van belang een 6-sporige Zuidas in het kader van OV SAAL met een goed ingebedde OV terminal”, gereed zo spoedig mogelijk na 2020.
Na de afgeblazen veiling en het Prospectusdok worden in opdracht van de 4 betrokken ministers van VenW, Fin, VROM en EZ en onder leiding van de Rijksvertegenwoordiger 3 dokvarianten in hun kracht en zwakte uitgewerkt tot een feitenrapportage plus bijbehorend advies.

Samenwerking RWS, VenW en ProRail, de NSP-partners NS, Schiphol en ProRail. En ProRail met Stadsregio Amsterdam, DIVV, dRO en projectburo Zuidas. Q1 2010 advies aan ministers met vermoedelijk aansluitend doorstart van “dok” Zuidas. Investering ruim 2 miljard.
Link www.zuidas.nl en zoek op dokzone.

2009/2010 Opdrachtgever Stadsregio Arnhem Nijmegen/ProRail: programmamanagement

“Kom tot scoping van een infra-programma van Stadsregio Arnhem Nijmegen ten behoeve van de nieuwe concessie per 2012. Manage vervolgens in samenhang en rapporteer de voortgang van het programma.”
Na scoping is het programma gedefinieerd en opgehangen onder een Samenwerkings- overeenkomst Stadsregio Arnhem Nijmegen-ProRail. Rapportage aan de bestuursvoorzitter en de portefeuillehouder van de Stadsregio op tijd, geld, scope, samenhang en risico’s. Investering ruim 55 miljoen.
Link www.destadsregio.nl en zoek onder Projecten : StadsregioRail

2009/2010 Opdrachtgever Provincie Gelderland: procesmanagement

“Bereid workshop voor met Stadsregio Arnhem Nijmegen en ProRail om te komen tot een Kaderovereenkomst met ProRail. Dit als missing link voor de regionale institutionele driehoek en als bouwsteen voor de uit te geven concessies door de regio.”
Workshop eind december 2009 gehouden. 1e aanzet tot kaderovereenkomst is hiermee gereed. Mogelijk nadere ondersteuning van de Provincie in 2010 voor de implementatie en daarmee verband houdende afstemming met Stadsregio, ProRail maar ook de vervoerders, Verkeer en Waterstaat en Nma.

2009 Opdrachtgever ProRail Spoorontwikkeling: project-/procesmanagement

Vechtbrug “Kom met een gedragen voorstel voor de oplossing van het knelpunt Vechtbrug - brugopeningen en intensiever treinverkeer - als onderdeel van de OV SAAL-corridor (Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad). Maximaal budget Euro 70 mio. Uiterlijk per opening Hanzelijn eind 2012 operationeel en “houdbaar” tot 2020.”
In een intensief proces van enkele maanden met Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (weg en water), Provincie Flevoland en Noord-Holland, Gemeente Muiden en Weesp, NS Reizigers, Branche organisatie Goederenvervoerders en de “waterpartners” (Waternet, KNWV, ANWB, SRN, Schuttevaer en diverse ProRail-geledingen is een Maatregelpakket samengesteld dat aan alle voorwaarden bleek te voldoen. Kosten slechts Euro 4 mio. Gereed al eind 2010
Link www.prorail.nl zie Herstelplan spoor: Vechtbrug Weesp + Situatie Weesp + Oplossingen

2008/2009 Opdrachtgever Neitraco Groep Cematec Engineering: consultancy

“Voer een Haalbaarheidsonderzoek uit voor een nieuw op te zetten businessunit railmaterieeltechniek en lever als output een Businessplan.”
Op basis van het uitgebrachte advies/businessplan wordt inmiddels gewerkt aan de implementatie aan de hand van een 12-tal geformuleerde adviezen. Tijdens de implementatie wordt PartnersinProjects geregeld “teruggeroepen” voor adviezen.

Met VROM , Verkeer & Waterstaat, ProRail en Gemeenten namens alle NS onderdelen

De totstandkoming van de Nieuwe Sleutelprojecten (NSP):
Rotterdam Centraal,  Utrecht Centraal,  Den Haag Centraal

Opstellen en vaststellen overeenkomsten,  Programma’s van Eisen, Voorlopig en Definitief Ontwerp. Vaststellen investeringsbijdragen. Begeleiden besluitvorming in landelijke stuurgroep en Raad van Bestuur NS.

Met RandstadRail, NZ-lijn en ProRail

Aanleg RandstadRail onder Rotterdam Centraal en NZ-lijn onder Amsterdam Centraal
Opstellen en vaststellen overeenkomsten, Programma van Eisen, Voorlopig en Definitief Ontwerp tijdelijk station. Vaststellen schadecompensatie en flankerende overlastbeperkende maatregelen voor de bestaande terminal.

Namens NS met ProRail en Gemeente Amsterdam

Proces- en projectmanagement  voor de ontwikkeling van Amsterdam Bijlmer en Amsterdam Amstel (en enkele kleinere stations)
Ontwikkeling van nieuwe en herontwikkeling van bestaande stations. Overeenkomsten. Vaststellen programma's van Eisen, Voorlopig en Definitief Ontwerp. Contracteren nieuwe commerciële partners en onderhandelen met bestaande partners, zowel voor tijdelijke als definitieve situatie.

Businessmanagement en ontwikkeling van OV-knopen

Dagelijks beheer en commerciële exploitatie als ook door ontwikkeling van 10 stations in gebied Kennemerland
Ontwikkeling van stations tot profitcentra met grote aandacht voor maatregelen om de klanttevredenheid te verhogen en het rendement van de onderneming te vergroten.